January 19, 2021

Desportu.XYZ

Desportu Timor-Leste

Maranatha Festa Golu

Dili –Ekipa Marantha hamoe nia adversario ekipa São Jose ho eskor 21-0 iha liga Femenina ne’ebè mak halao iha kampu demokrasia domingu (9/8/2020).

Observasaun permera parte ekipa rua mai ho tatika jogu ne’ebè mak deferenti,ekipa São Jose tun ho nia format jogu 5-4-1 hodi fo presaun liu bola a’as.

Enkuantu ekipa Maranatha responde ho formatu jogu 4-3-3 hodi halo tik taka bola hosi ain ba ain halo nia adversario São Jose tenki serbisu makas hodi salva sira nia rede.

Jogu foin lao deit menutu 2 jogador Maranatha Nelina de Jesus fora ona rede São Jose hafoin hetan asistenti bola kruza hosi nia kolega Antoneta Maria,hodi hasai eskor ba 1-0.

Ekipa São Jose fila hakarak sobu lina kotuk Maranatha nian,maibè ekipa Maranatha domina liu bola hodi les rede São Jose liu hosi asaun individual Deonizia Baretuhis menutu 3 hodi hasai eskor ba 2-0.

Ho skor ne’e halo ekipa Maranatha hasai tan sira nia velosidade joguhodi halo jogador ekipa São Jose tenki hasai kosar iha kampu laran hodi hetan bola.

Maranatha fila hamanas tan São Jose nia rede liu hosi jogador Antoneta Maria iha menutu 4, Deonezia Barretu menutu 6, 8, Antoneta Maria menutu 11 no 12, Dence Wandik menutu 15, Deonizia Barretu menutu 17,no ikus liu Deonizia Baretu taka jogu permera parte ho skor 10.

Hafoin intervalo,tama fali ba segunda parte ekipa São Jose hamanas ain atu halo rahun sira nia manu tolun,maibè ekipa Maranatha ne’ebè mak haforsa hosi jogador estranjeru nain rua halo jogu tik taka hodi amenta golu ba rede São Jose.

Ho tatika jogu tik tak halo ekipa São Jose la hetan bola,ekipa Maranatha foti opurtunidade hodi ense golu 11 tuir-tuir malu ba rede São Jose liu hosi jogador Antoneta Maria mentu 28, Deonizia Baretu menutu 29, no menutu 34, Densce Vendic menutu 36, Deonizia menutu 41, Dence Vandek menutu 48, Deonizia Baretu 54, 58, 60, Helaria Dias no ikus liu Deonizia Barretu taka segunda parte, vitoria ba Maranatha ukun ho eskor 21-0. (DTL)

Facebook Comments

error:
P