October 21, 2020

Desportu Timor-Leste

Ponta Leste Hetan Difikuldade iha Primeira Parte


DILI – Asistensia trenador Ponta Leste Edi Fernandes hatete maske halakon Fitun Estudante ho eskor 5-1 iha jogu da tolu, maibè Ponta Leste seidauk hatudu jogu di’ak iha premera parte.

Tuir Edi katak antes atu hala’o jogu hasoru Fitun Estudante sira perpara trenu durante semana rua nia laran hodi hetan rezultadu 5-1 iha jogu da toluk grupu B copa Federasaun Futebol Timor Leste FFTL.

“Ami rekoñese jogu Ponta Leste nia iha premera parte failansu tanba susar atu hetan golu,” deklara Edi Fernandes ba jornalista iha estadiu munisipal Dili sesta (11/09)

Nia dehan ho failansu ne’ebè mak Ponta Leste hatudu iha premera parte, sira konsege halo mudansa ba jogu segunda parte hodi troka mediu klaran ikus mai hetan duni resultadu bo’ot 5-1.

“Fitun Estudante laos ekipa ida fraku tanbà sira mai ho jogador foin sae deit hodi halo ami tenki hasai velosidade jogu iha lina avansadu no defeza,” deklara Edi.

Ponta Leste hanesan ekipa premeru hakat ba 8 finais iha copa FFTL, maibè sei perpara diak liu tan,tanbà Ponta Leste iha posiblidade sei kontra Assalam iha 8 finais. (Eugenio)

Facebook Comments

error:
P