October 21, 2020

Desportu Timor-Leste

Karketu Dezafia Boavista Muda Istoria


DILI –Manajer Karketu Dili fc Antinio Tomoteo hatete Karketu sei mantein ritmu jogu hodi hatutan Matak Malirin nia historia kontra Boavista iha jogu 8 finais copa Federasaun Futebol Timor Leste FFTL.

Tuir Antonio katak jogu entre Boavista ho Karketu hanesan El Klasik tanbà ekipa rua ne’e marka tan historia ida iha copa FFTL epoka premeru tinan ne’e.

“Ami la koi historia atu lakon iha copa FFTL,maibè Karketu sei Mantein hodi hatutan historia kontra kontra Boavista”deklara Antonio ba jornalista iha kampu demokrasia kuarta foin lalais.

Nia hatutan hare ba historia pasadu iha momentu Liga futebol Amadora husi epoka premeru to mai epoka da ha’at Boavista seidauk hetan vitoria kontra Karketu.

Maibè historia mos bele muda tanbà ne’e depende ba fali ekipa rua,mais Karketu sei mantein ho ritmu jogu nafatin.dehan nia
Tuir Boavista nia jogu iha copa FFTL epoka ida ne’e sira jogu ho presaun hakarak halakon historia ho Karketu maibè ami hakarak hatutan historia.

Fo hanoin katak doelu El klasik Boavista kontra Karketu sei halao iha estadiun Café Ermera sabadu 17/10 Ors 15:30.(Eug)

Facebook Comments

error:
P