October 21, 2020

Desportu Timor-Leste

Golu oho An, Asalam Lidera Ponta-Leste Primeira parte


DILI-Ekipa Assalam FC hetan sorte di’ak iha primeira parte iha jogu outavu finais hodi lidera primeira parte 1-0, iha estádiu Kafe Ermera.

Vitória ne’ebé Assalam hetan mai hosi oportunidade golu neebe hamosu hosi adversáriu, Jogador defeza Jose Oliveira iha minutu 26.

Enkuantu ekipa rua kontinua jogu segunda parte, Assalam nudar finalista runner Up iha kualifikasaun Grupu A no Ponta leste Kmapiaun grupu B iha Kopa FFTL 2020 ne’e.

Oras ne’e jogu segunda parte hodi termina kompleta se maka sai manan na’in iha minutu 90 nia laran ne’e.

Estádiu kafé Ermera rasik ho kondisaun udan boot, mezmu nune’e la impede implementasaun jogu oitavu finais ne’e. (Augusto)

Facebook Comments

error:
P