December 6, 2020

Desportu Timor-Leste

Liu Husi Taxa 12 Novembro Klubu Bele Fò Homenazen Ba Masakre Santa Cruz

DILI – Reprezentante Komite 12 de Novembro Manuel de Jesus hatete klubu 19 ne’ebé mak kompete iha taxa 12 Novembro tinan ne’e laos mai atu buka vitoria maibe taxa refere klubu hotu bele fò homenazen ba masakre Santa Cruza liu husi futebol.

Tuir Manuel katak lori prezidenti kometi 12 Novembro agradese ba klubu 19 ne’ebé mak marka prezensa iha dada sorteu ida ne’e no kongratula ba Liga Futebol de Timor Leste (LFTL) bele realiza taxa 12 Novmbro ba da lima.

“Ho taxa 12 Novembro lao klubu sira laiha buat furak ida atu fò ba ita nia juventude Masakre Santa Cruz maibè klubu fo homenazen liu husi futebol” relata Manuel ba jornalista iha salaun Xanana Sport Center segunda (09/11)

Nia afirma komite 12 Novembro antuziasmu los ba klubu partisipa iha taxa 12 hamutuk ohin ba da lima ona maibè nunka mosu dezentendementu ruma entre klubu sira.

Tanbà klubu atu kompete iha taxa 12 Novembro sira mai hakarak fo kontribuisaun ba futebol  hodi lao tuir ita nia juventude ne’ebè mak uluk fo a’an ba rai ida ne’e hodi hetan liverdade.

“Orsamentu ne’ebè mak atu perpara ba kampiaun taxa 12 Novembor hamutuk $ 15.000 no jogu final iha dia 12 de Dezembru. (Eug)

Facebook Comments

error:
P