November 28, 2020

Desportu Timor-Leste

Lalenok Sei Hatudu Jogu Seriu Kontra Nagardjo Iha Taxa 12 Novembro

DILI – Ekipa kampiaun copa FFTL Lalenok United sei la hare ba ekipa frako no makas maibè ami sei hatudu jogu seriu kontra Nagarzo iha abertura taxa 12 Novembro hodi hakat liu ba oin.

Tuir trenador Lalenok United Simon Pablo Elessetche hatete perparasaun ba taxa 12 Novembro Lalenok perparadu ho seriu tanbà jogu lakon sai.

“Ami tenki esforsu jogu  seriu hodi halokon Nagarzo iha jogu premeru taxa 12 Novembro hodi Lalenok hakata ba oin” relata Simon ba jornalista iha salaun LFTL kuarta (11/11)

Nia dehan jogu premeru ho Nagarzo hanesan final tanbà ne’e Lalenok tenki buka estertegia diak hodi buka vitoria atu nune’e ami bele hetan tarzetu diak ba taxa 12 Novembro.

Lalenok sei hatun jogador lokal iha jogu premeru tanbà jogador mesak selesaun nasional Timor Leste no sira nia performe diak hotu.dehan nia

Simon haktuir hare ba resultadu diak kontra Nagarzo iha jogu permeru, jogu tuir mai ami bele perpara fali hodi halo selesaun ba jogador ne’ebè mak diak atu kontra Karketu.

Sorin seluk kapitaun Lalenok United Elias Mesquita relata nudar kapitaun ekipa optimista tenki halakon Nagarzo atu nune’e iha jogu tuir mai bele hetan fatin hakat to nia rohan. (Eug)

Facebook Comments

error:
P