December 6, 2020

Desportu Timor-Leste

“Halakon Assalam” Miru Iha Tarzetu Ba Taxa 12 Novembru

DILI – Hafoin hetan konquista vitoria kontra Assalam 4-2 trenador Miro Baldo Bento  iha tarzetu atu lori Boavista tama ba final taxa 12 Novembro tinan ne’e.

Tuir Miro katak jogu ho Assalam ami sei iha failansu  jogador nain 4  ne’ebè mak  foin mai hamutuk halo  jogador sira seidauk hatudu konbinasaun ba malu.

“Sorte ne’ebè mak ami hetan kontra Assalam iha jogu primeiru Boavista duni ona tarzetu ba taxa 12 Novenbro to final” promete Miru ba jornalista iha estadiun munisipal Dili sabadu (14/11)

Nia reafirma failansu ne’ebè mak Boavista komete iha lina defeza halo ami tenki sofre uluk golu primeiru tanbà jogador foun seidauk hapar diak ho jogador tuan.

Antes atu hasoru Assalam hau dehan ba jogador sira labele hateke fali kotuk iha Copa FFTL 8-1 tanbà ekipa Assalam mai kompete iha taxa 12 Novembro laos hanesan ona uluk, dehan nia

Tuir lolos jogu ne’e Boavista fahe pontos tanbà Assalam halao jogu iha menutu ikus fo presaun makas liu mai ami hodi hetan tia eskor 3-2.         

“Ho presaun husi Assala hau tenki muda tatika jogu hodi hatun fali avansadu Edit Savio ne’ebè mak iha esperensia makas halo Boavista hetan fali resultadu ba 4-2. (Eug)

Facebook Comments

error:
P