November 28, 2020

Desportu Timor-Leste

DIT Sadik Sei Halakon Karketu Iha Tasa 12 Novembro

| Half Time: 2-0
Full Time


DILI – Ekipa DIT FC sadik sei halakon Karketu FC (naran estimadu “Matak Malirin”) iha tasa 12 Novembro 2020 tuir preparasaun ne’ebé mak ekipa DIT iha.

Reprezentante treinador DIT FC Norberto Castro hatete ekipa DIT nia preparasaun maximu ona ho jogador lokal ne’ebé mak iha no prontu joga kontra Karketu iha jogu aban.

“Ho espiritu no vontade tuir ami nia hakarak iha jogu aban sei halakon Kartketu FC iha tasa 12 Novembro” relata Norberto ba jornalista iha salaun LFTL tersa (17/11).

Ekipa DIT fc iha mundansa jogador balun ne’ebé mak antes ne’e joga ona iha copa FFTL hanesan avansadu Danilson fila fali ba haforsa ona Boavista.

Nia haktuir ekipa DIT laiha jogador estranjeiru tanba iha tasa 12 Novembro ami fo prioridade liu ba estudante sira no jogador estranjeiru sei rekruta ba Liga Futebol de Timor Leste.

Sorin seluk kapitaun DIT FC Jose de Santos “Ano” informa katak ekipa Karketu hanesan ekipa ida forte tebes, maibe ida ne’e la signifika ami atu lakon vontade.

“Ami prepara maximu tuir estrutura jogu ne’ebé mak treinador loron-loron fahe, DIT sei hatudu jogu diak iha estadiun munisipal Dili iha loron kuarta feira Oras 16:00″. (Eug)

Facebook Comments

error:
P