November 24, 2020

Desportu Timor-Leste

Kablaki Responde ba Boavista ’90 Minutus Mak Responde’


Dili – Treinador Kablaki FC João Fernandes responde ba Boavista FC de Timor katak 90 minutus mak determina jogu Tasa 12 Novembro ne’ebé mak sei halao iha estadiun munisipal Dili Sesta (20/11).

Jogu entre ekipa rua ne’e akontese iha copa Federasaun Futebol Timor Leste (FFTL) Boavista halakon Kablake 2-0 no Tasa 12 Novembro ekipa ida-idak defende aan hakarak hetan rezultadu diak.

Tuir João katak iha momentu Kablaki kontra Boavista iha Copa FFTL ami hatudu jogu diak no ami nia preparasaun maximu no iha Tasa 12 Novembro tinan ne’e Kablaki preparasaun minimu.

“Ho preparasaun Kablaki iha Tasa 12 tinan ne’e minimu maibe ami dehan ba Boavista 90 minutus mak determina jogu” informa João ba jornalista iha salaun LFTL Bairo Grilos Kinta 919/11).

Kablaki iha mudansa jogador tuan balun muda ona ba ekipa seluk, maibe jogador foun balun taka sira nia fatin iha mos kualidade jogu no harmonizasaun diak ho jogador tuan.

João haktuir Kablaki nia tarjetu atu manan ka lakon ne’e buat ketak ida tamba Kablaki nia partisipasaun iha Tasa 12 Novembro hakarak fò homenajen ba Juventude Masakre Santa Cruz. (Eug)

Facebook Comments

error:
P