November 28, 2020

Desportu Timor-Leste

Miru Kodisaun Udan Halo Boavista Difisil Kontra Kablaki

MIro Baldo Bento, Treinador Boavista FC Timor

MIro Baldo Bento, Treinador Boavista FC Timor


DILI – Maske hetan vitoria hodi hakat ba oitavu finais treinador Miro Baldo Bento hatete ho kondisaun udan halo jogador sira difisil hatudu jogu diak kontra Kablaki FC jogu daruak taca 12 Novembro.

“Hau kontenti ona ho rezultadu 2-0 hodi hakat ba oitavu finais, maibe kondisaun udan halo jogador sira difesil atu hatudu jogu diak kontra Kablaki iha jogu daruak” relata Miro ba jornalista iha estadiun munisipal Dili Sesta (20/11).

Boavista rekonese Kablaki FC hanesan ekipa segundu divizaun hatudu duni jogu ho kualidade ne’ebe mak aas tebes hakarak ultrapasa mos ba oitavu finais.

Nia fó parabéns ba jogador Boavista hotu nia esforsu maske jogu iha udan laran maibe la hamate espiritu no vontade hodi tuir duni instrusaun ne’ebé mak treinador fahe.

Ho rezultadu manan kontra Kablaki obriga Boavista perpara halo diak hodi hadia failansu barak ne’ebé iha atu perpara jogu oitavu finais.

Rezultadu ne’e ekipa Boavista hakat ba oitavu finais hodi hein manan nain no hein manan nain husi jogu Emmanuel kontra Santa Cruz. (Eug)

Facebook Comments

error:
P