November 28, 2020

Desportu Timor-Leste

Aitana Duvida Atu Garantia Istória Hasoru Ponta Leste

Treinador Aitana, Octavio Alves

Treinador Aitana, Octavio Alves


DILI – Treinadór Aitana Octavio Alves hatete kontra Ponta Leste iha jogu daruak Tasa 12 Novembru tinan ne’e la garantia ba istória tanba jogador Aitana agora diferenti ho tinan kotuk.

“Tuir istória Ponta Leste nunka hetan vitoria kontra Aitana maibé iha Tasa 12 Novembro tinan ne’e Aitana labele duni istória ho jogador agora la hanesan jogador tempu uluk” relata Octavio ba jornalista iha salaun LFTL bairu grilos sesta (20/11).

Nia informa Ponta Leste hanesan ekipa ida joga diak liu kompara ho Aitana nia jogu la hanesan iha tinan kotuk iha tempu Liga Futebol Amadora.

Maibé laos signifika Aitana joga la diak, Aitana sei hatudu jogu tuir treinamentu ne’ebé mak durante ne’e jogador sira halao.

Preparasun antes hetan vitoria kontra Portu Taibesi Aitana halo kedas preparasaun maximu no hanesan mos preparasaun atu kontra Ponta Leste.

Keta haluha asiste jogu Ponta Leste vs Aitana (21/11) iha estadiun munisipal Dili Ors 16:00. (Eug).

Facebook Comments

error:
P