January 20, 2021

Desportu.XYZ

Desportu Timor-Leste

“La Hatudu Displina” FFTL Foti Sansaun Disiplinar Ba Edit Savio ho Osvaldo

DILI – Federasaun Futebol Timor Leste (FFTL) foti sansaun disiplinar hanesan kastigu sosial ba jogador Edit Savio husi Boavista no Osvaldo Belo husi Lalenok United hodi la tama iha selesaun Nasional Timor-Leste ba jogu Suzuki Cup 2021.

Tuir Sekretariu Jeral FFTL Nelio Izac hatete Razaun  FFTL nia hodi foti sansaun disiplinar ba jogador nain rua la tama ba iha selesaun nasional Timor-Leste tanba sira la hatudu displina diak iha sosiedade sira no iha kampu laran.

Kazu hanesan jogador Edit Savio la hatudu disiplina ke diak wainhira baku arbitu Anuku iha jogu Nino Koni Santana ne’ebé mak hala’o iha Lautem no ida seluk mak nia performa tun iha Taca 12 Novembro 2020 no Copa FFTL 2020.

Kona-ba jogador Karketu Osvaldo Belo ne’ebé mak muda ona ba Lalenok United iha tinan ne’e, tanba nia la hatudu disiplina diak iha jogu Taca 12 Novembro 2020 wainhira mosu problema ho arbitru tanba jogador refere tama kampu tuir nia hakarak.

“Ho razaun sira ne’e FFTL foti sansaun atu hanorin ba jogador sira katak sai futebolitsa tenki hatudu disiplina iha soseidade sira nia let” dehan Nelio ba jornalista Desportu.XYZ iha FFTL Kuarta (13/01).

Nia dehan kuandu sai jogador profesional iha selesaun nasional tenki kumpri ba regra sira iha kampu laran tanba treinador selesaun sira ida-idak mai ho nia regra hodi halo observasaun ba jogador iha kampu laran.

Tanba ne’e federasaun sei fo oportunidade ba jogador nai rua refere atu hadia hahalok no displina hodi hein treinador bele bolu fali iha tinan oin wainhira sira muda hahalok.

Nelio haktuir Federasaun la fo sansaun ba jogador nain rua refere, maibe treinadór selesaun nasional Fabio no FFTL mak foti sansaun disiplinar ba jogador nain rua. (Eug)

Facebook Comments

error:
P